sunnuntai 24. heinäkuuta 2011

Norjan Oslon verilöylystä: Muistakaamme totuus se ei saa palaa hysteriassakaan ei edes krematoriossa

Yhteinen surumme koskee niin suomalaisia kuin norjalaisia - Kannanottomme Norjan surutyöhön

Muistakaamme totuus se ei saa palaa hysteriassakaan ei edes krematoriossa

Osanottoni ja oikaisuni jopa hysteriaan tästä Oslon tapauksesta tässä oli joka tapauksessa kyseessä puhdas yksittäistapaus

Tapausta on kuorrutettu erilaisilla superlatiiiveilla, mielestäni kyseenalaisesti.

Mielestäni on hysterisoitu ko. tapahtuma, kuten muutkin vastaavat kouluampumiset.
Yleensä ihmisillä lirahtaa tippa housuun, jos joutuvat kohtaamaan elämänsä arkirutiinien sijaan joko tiellä kuopivan hirven, supikoiran tai raivokkaan koiran puhumattakaan Niklas Herlinin tapaisiin tilanteisiin joutuneita hyväosaisia, jotka järkytykseltään ottavat kaiken vastaan vain muutaman euron tähden.

Normaalimielenlaadulla väitän, että muslimijärjestöjen iskut "hassasiineina" ristiretkeläisiä ja niiden aatelisjohtajia vastaan olivat vähintään yhtä älykkäitä tarkoituksenaan Jerusalemin ja sen alueiden haltuunotto.

He epäonnistuivat sillä jäljiltään jäi Libanon ja sen kristityt, jotka olivat enemmistöinä 1970-luvulle asti, ko valtiossa.

Ko. hassasiinit eli assasiinit (ranskan kieleen siirtynyt termi)= salamurhaajat nimi perustuu aivan oslolaiseen tapaan huumata itsensä hassiksella ennen iskua.
Samoin toimivat myös sotiemme sotilaat pervetiinillä tai Vietnamissa USA:n sotilaat, Englannin sotilaille jaettiin rommia jne.

Oklahoman pommi-isku muistuttaa mielestäni läheisimmin tätä operaatiota.

Pettymys, se on mielestäni selittävin tekijä kaikissa näissä.

Tämä yhteiskunta tarjoaa liian monille ihmisille vain mitätöintiä ja syyllistämistä, jotka eivät halua imeä tarjottua "leipää ja sirkushuveja".

Tämän ajan Spartacukset toimivat aivan yhtä julmasti kuin orjakapinoitsija Spartacus. Ero on siinä että enää ei orjakapinoitsijoita kapinansa jälkeen ristiinnaulita ja häväistä, paitsi demonisoimalla mediassa mitä mielikuvituksellisimmilla uuden ajan Siionin viisaiden pöytäkirjakuvitelmilla.

Se että ei osata erottaa ns. tautia ja parantavaa kuumetta toisistaan on valitettavaa. Turha niitä on sekoittaa toisiinsa. Ei ollut Spartacuksen väkivalta oikeutettua kuin orjuuttajiaan kohtaan. Mutta kuten aina väkivalta kääntyy myös tekijöitään vastaan niin hyvässä kuin pahassa.

Ei ole sellaista sotaa missä ei olisi ammuttu, tapettu tai murhattu myös omia, viattomia tai muuten vaan sivullisia esim. kuten Mommilan verilöylyssä ja Suinulan tapaan vuonna 1918 Suomen vapaussodassa, missä uhreina oli valkoisia "pahoja".

Tämä ei tarkoita kuten joku saattaisi harhaisesti demlalakimiesten tapaan tulkita että hyväksyttäisiin iskut ns. viattomiin kohteisiin.

Toisaalta länsimaiset demokratiat hyväksyivät miljoonien saksalaissiviilien elävältä pommittamiset ja tuhoamiset sodan aikaan ja sen jälkeenkin. USA:ssa laadittiin suunnitelma jopa koko Saksan kansan joukkotuhonnasta, mikä hylättiin ns. "Kylmän sodan" alettua.
Sama tapahtui pienemmässä mittakaavassa japanilaisiin kohdistetuissa atomipommi-iskuissa lyhyemmässä ajassa.

Voitaneen todeta länsimaiden demokratian ihmisarvojen olevan paljon tuhoisampia kuin yksittäisen oslolaispuutarhurin.

Linkolan ajatukset teollisuusjohtajien tappamisesta eivät aiheuttaneet aikoinaan mitään toimenpiteitä 1990-luvulla. Kas kun Vihreiden profeetta oli erityissuojeluksessa. Supokin kommentoi, että ko. ajatuksissa ei yksilöity ketään.

On siis kahdenlaisia arvoja. Jos uhka kohdistuu ns. vallanpitäjien läheisiin se on tuomittavaa. Jos uhka kohdistuu järjestelmän syyllistämiin, niin se on sallittua. Tämän olen myös omakohtaisesti kokenut, kuten monet inkeriläiset, sotaveteraanit suojeluskuntalaiset viime sotien jälkeen.

Seppo Lehto Historioitsija puutarhuri Profeetta Eliaan tapaan

---------

http://krematoriopalvelu.blogspot.com

--------------------------------

torstai 11. helmikuuta 2010

Krematoriopalvelu on pinnistämässä alkuun. Mikäli toimintamme kiinnostaa niin ottakaa yhteyttä


Palaamme asiaan - sivusto kehitteillä

--------------------

Krematorio on paikka, jossa ruumiit poltetaan eli tuhkataan uurnahautausta varten. Tuhkauksen jälkeen tuhkauurna voidaan haudata, säilöä kolumbaarioon tai tuhka voidaan sirotella luontoon.

Krematoriossa on yleensä yksi tai useampi polttouuni, ruumishuone ja jäähdytyskammio. Krematoriosta vainajan tuhka luovutetaan vain haudattavaksi tai muulla tavalla pysyvästi yhteen paikkaan sijoitettavaksi.


http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Krematorio
Luokka: Kirkolliset toimitukset

----------------------

Uurnaholvi eli kolumbaario on tuhkauurnien säilytyspaikka. Uurnaholveja voi olla esimerkiksi hautausmaan muurissa, kappeleissa tai kirkoissa.Kolumbaario-sana tulee latinasta, ja se tarkoittaa kyyhkyslakkaa. Kun uurna sijoitetaan kolumbaarioon, voidaan pitää samanlainen rukoushetki kuin uurnan maahan kätkemisen yhteydessä.

-----------


Yhteydenotot

E-mail: krematoriopalvelu.suomi(at)gmail.com

Hautaustoimialasta oma kokemus 7 vuodelta minkä lisäksi muu elämänkokemus alaan liittyen

-------------------------------------- -----------

Emme tarjoa hindujen tapaisia polttohautauksia koska Suomen laki ei sitä salli, mutta tästähän tässä perimmiltään on kyse:

--------------

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki
hautaustoimilain muuttamisesta


8 §
Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta taikka muu rekisteröity yhteisö tai säätiö hautausmaan ylläpitäjänä
Aluehallintovirasto voi myöntää rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle tai sen rekisteröidylle paikallisyhteisölle taikka muulle rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perustaa hautausmaa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on edellytykset ylläpitää hautausmaata asianmukaisesti ja että muut hautausmaan perustamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Hautausmaata ei saa ylläpitää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

Lupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten hautausmaan ylläpito tullaan järjestämään. Lupaan voidaan sisällyttää tarpeellisia hautausmaan ylläpitoa ja hoitoa koskevia ehtoja. Hautausmaan alueen laajentamiseen tai supistamiseen tulee saada aluehallintoviraston lupa.

Aluehallintovirasto voi määräajaksi tai toistaiseksi kieltää hautaamasta tässä pykälässä tarkoitettuun hautausmaahan, jos hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämiseen tai jos toiminnassa rikotaan olennaisella tavalla tämän lain säännöksiä tai lupaehtoja.

10 §
Ilmoitukset lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin

--------------------------------------------------------------------------------

Edellä 3 ja 7 §:ssä tarkoitetun hautausmaan ylläpitäjän on ilmoitettava maakaaren 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetulle kirjaamisviranomaiselle päätöksestä, joka koskee hautausmaan perustamista sen omistamalle kiinteistölle. Sama koskee päätöstä hautausmaan perustamisesta 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun vuokra- tai muun käyttöoikeuden nojalla hallitulle kiinteistölle. Milloin hautausmaan ylläpitoon on myönnetty 8 §:n mukainen lupa, aluehallintoviraston on tehtävä maakaaren 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetulle kirjaamisviranomaiselle ilmoitus siitä kiinteistöstä tai 9 §:n 1 momentissa tarkoitetusta oikeudesta, jota lupapäätös koskee. Alistettavasta päätöksestä ilmoitus tehdään sen jälkeen, kun alistusviranomainen on ratkaissut asian.


--------------------------------------------------------------------------------

15 §
Hautausmaan lakkauttaminen
Hautausmaa voidaan lakkauttaa ja hautausmaan alue voidaan ottaa muuhun käyttöön, kun viimeisestä hautaamisesta on kulunut vähintään 100 vuotta.

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan taikka muun rekisteröidyn yhteisön tai säätiön ylläpitämä hautausmaa voidaan lakkauttaa, kun 1 momentissa mainittu määräaika on kulunut ja aluehallintovirasto on antanut siihen luvan.

Erityisen painavasta syystä hautausmaa voidaan aluehallintoviraston luvalla lakkauttaa ja hautausmaan alue ottaa muuhun käyttöön 1 momentissa säädettyä aikaisemmin. Haudattujen lähimmille omaisille ja hautaoikeuden haltijalle on tällöin varattava tilaisuus tulla kuulluiksi.

16 §
Yksityisen haudan perustaminen
Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää luvan perustaa yksityinen hauta nimetyn vainajan hautaamiseen hautaustarkoitukseen sopivaan paikkaan. Yksityisen haudan paikka tulee selvästi merkitä.

Yksityisen haudan maa-alue voidaan ottaa muuhun käyttöön aikaisintaan 25 vuoden kuluttua hautaamisesta

Yksityisestä haudasta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä 2 §:ssä, 8 §:n 2 momentissa, 13 §:n 1 momentissa sekä 15 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään sekä terveydensuojelulaissa ja sen nojalla hautaamisesta säädetään. Aluehallintoviraston on huolehdittava yksityistä hautaa koskevan merkinnän tekemisestä kiinteistötietojärjestelmään asianomaisen kiinteistörekisteriyksikön kohdalle. Merkintä poistetaan, kun yksityinen hauta on lakkautettu.

17 §
Krematorion perustaminen
Aluehallintovirasto voi myöntää 3 ja 7 §:ssä tarkoitetulle julkisyhteisölle ja 8 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle tai säätiölle luvan ylläpitää krematoriota.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on edellytykset ylläpitää krematoriota asianmukaisesti. Ylläpitoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että krematoriolle on myönnetty ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupa. Krematoriota ei saa ylläpitää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

Lupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten krematorion ylläpito tullaan järjestämään. Lupaan voidaan sisällyttää tarpeellisia krematorion ylläpitoa ja toimintaa koskevia ehtoja.

Aluehallintovirasto voi määräajaksi kieltää krematorion toiminnan tai erityisen painavista syistä peruuttaa myöntämänsä ylläpitoluvan, jos hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämiseen, tai jos toiminnassa toistuvasti rikotaan tämän lain säännöksiä tai lupaehtoja.

21 §
Krematorion toiminnan lopettaminen
Krematorion ylläpitäjän on tehtävä toiminnan lopettamisesta ilmoitus aluehallintovirastolle.

24 §
Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto
Haudattu ruumis tai tuhka saadaan erityisen painavista syistä aluehallintoviraston luvalla siirtää toiseen hautaan. Haudatun ruumiin siirtämiseen tarvittavasta terveydensuojeluviranomaisen luvasta säädetään erikseen.

26 §
Valvonta ja hallintopakko
Aluehallintovirasto valvoo tämän lain mukaisten velvoitteiden täyttämistä. Aluehallintovirastolla on, sen estämättä, mitä salassapidosta erikseen säädetään, oikeus saada viranomaiselta, hautausmaan ja krematorion ylläpitäjältä sekä yksityisen haudan haltijalta valvonnan edellyttämät tiedot.

Jos hautausmaan tai krematorion ylläpitäjä taikka yksityisen haudan haltija on tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan jättänyt noudattamatta tässä laissa säädetyn tai sen nojalla määrätyn velvoitteen, voi aluehallintovirasto sakon tai teettämisen uhalla määrätä mainitun tahon noudattamaan velvoitetta siten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

28 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

--------------------------------------------------------------------------------

Tämän lain voimaan tullessa käytössä olevasta yksityisestä haudasta voi aluehallintovirasto tehdä 16 §:n 3 momentissa tarkoitetun merkinnän kiinteistötietojärjestelmään. Jos tällainen merkintä tulee tehtäväksi ennen 1 päivää kesäkuuta 2005, merkintä tehdään kiinteistörekisteriin asianomaisen rekisteriyksikön kohdalle. Aluehallintoviraston tulee ilmoittaa kiinteistörekisterin pitäjälle merkinnän tekemistä varten tarpeelliset tiedot.


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.
--------------


Hautaustavasta päättävät omaiset, ellei vainaja ole eläessään ilmaissut siitä selvää tahtoaan. Suomen ev.lut. kirkon kannalta ei hautaustavoilla ole kristillisen uskon kannalta eroa. Täten polttohautaus ei sodi kristillistä uskoa vastaan.

Joissakin poikkeustapauksissa polttohautaus on ainoa mahdollisuus (esim. ulkomailla tapahtunut tarttuvaan sairauteen kuoleminen, onnettomuudet jne.). Mikäli polttaminen on tapahtunut ennen siunausta, suoritetaan siunaus vainajan tuhkan ollessa uurnassa.

Polttohautauksen yhteydessä käytettävä uurna ei ole pakollinen ja siksi voi käyttää myös hyvin lainauurnaa. Uurnaa käytettäessä sen tulee olla kohtuullisen nopeasti multautuvaa materiaalia. Vainajan tuhkan sijoittaminen arkkuhautapaikkaan arkun oheen on myös mahdollista. Muistolehtoa käytettäessä on huomattava, että sinne ei saa itse istuttaa kukkia. Muistolehdoissa on kukille varattu yhteinen määrätty paikkansa muistokiven ympärillä.---------------------------------
Kätevin tapa voittoa tavoittelemattoman polttohautauspalvelun järjestämiseksi lienee perustaa yhdistys ja tilata lomakkeet suoraan prh.fi sivujen yhteystietojen mukaan, mikäli paikkakunnalla millä toimit ei ole ko. toimistoa:

Asiakirja- ja lomaketilaukset
Puhelin: (09) 6939 5274
Faksi: (09) 6939 5271
tilaukset.yhdistysasiat@prh.fi

-----------------------------------------------------------------

----